Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

Сільська рада | Регламент сільради
Регламент сільради

                                                                                                                   

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ                                                                                                рішенням І сесії Курилівської                                                                                                 сільської ради УІІ скликання                                                                                               17 листопада 2015 року № 06

 

РЕГЛАМЕНТ

КУРИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.1.

            Порядок діяльності  Курилівської сільської ради, її депутатів, посадових осіб і органів визначаються Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування і статус депутатів місцевих рад, цим регламентом.

Стаття 1.2.

         Регламент Курилівської сільської ради затверджується не пізніше як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю загального складу ради.

         У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

         У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

         Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, голови ради, а також за вимогою більше ніж 1/3 від загального складу ради.

 

Стаття 1.3. Гласність і відкритість діяльності сільської ради.

         1. Засідання сільської ради та постійних комісій є відкритими і гласними.

         2. За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

         На закритому засіданні ради мають право бути присутніми голова районної адміністрації, міжрайонний прокурор, а також особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

         3. Гласність роботи сільської ради забезпечується шляхом публікування інформації про її діяльність на інформаційному стенді сільської ради.

         4. На засіданнях сільської ради, постійних комісій можуть бути присутні за запрошеннями депутати інших рад. Представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться окремі місця. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

         5. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступати на засіданні ради.

         6.Особи присутні на засіданнях ради та її органів, не повинні порушувати порядок, стримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі недотрмання цих вимог вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.

 

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 2.1.

         1. Згідно із законодавством перша сесія новообраної сільської ради скликається не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

         2. Першу сесію сільської ради скликає і веде голова сільської територіальної  виборчої комісії. Про підсумки голосування та результати виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Відповідна комісія інформує про результати виборів сільського голови та депутатів сільської ради. Після визнання повноважень сільського голови сесію веде сільський голова.

         3. Виконавчий комітет сільської ради забезпечує депутатів ради нового скликання довідковими матеріалами про обраних депутатів сільської ради,

пропозиції щодо порядку денного її проведення, питання, які передба­чається внести на її розгляд згідно з законодавством,формування органів ради.

4. До порядку денного першої сесії включаються такі питання:

- про підсумки виборів депутатів сільської ради та сільського голови;

- затвердження повноважень ради та сільського голови;

- обрання заступника сільського голови та секретаря сільської ради;

- утворення виконавчого комітету сільської ради, визначення його чисельності та персонального складу;

- утворення і обрання постійних комісій ради у складі голів комісій і членів комісій;

Стаття 2.2.Скликання і підготовка сесій.

І. Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію реди, сесія скликається секретарем сільської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) відповідно до доручення сільського голови;

2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов,передбачених частиною третьою цієї статті.

3) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені цим Регламентом.

3. Сесія  ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради, виконавчого комітету сільської ради.

4. У разі якщо сільський голова, або секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині третій,  сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які    становлять не менш як одну третину складу ради,або постійною комісією.

5. Рішення про скликання сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії,а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

6.  Виконавчий комітет сільської ради забезпечує отримання кожним депутатом проектів рішень та інших матеріалів,необхідних для її

проведення не пізніше, ніж за 3 дні до її відкриття. Документи до поза­чергової сесії надаються депутатам при їх реєстрації.

Стаття 2.3. Правомочність сесії.

1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. На початку кожного засідання ради голова повідомляє про проведену поіменну реєстрацію депутатів, які прибули на засідання, повідомляє про кількість   депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин..

Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням сільського голови проведення сесії переноситься на інший час.

3. Перед проведенням голосування з проектів рішень голова в разі необхідності проводить перевірку кількості депутатів присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні достатньої кількості депутатів голова відкладає або ' закриває засідання.

Стаття 2.4. Ведення пленарних засідань ради.

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні”

2.Пленарні засідання ради і засідання її постійних комісій проводяться українською та російською мовами. Діловодство ради ведеться державною мовою.

3. Головуючий на засіданні має право:

1)  в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

2) ставити запитання;

3) у випадках, передбачених Регламентом, позбавляти головуючого слова;

4) виступати позачергово з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

 Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їх виступів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 4. Засідання ради проводяться з 14.00 до 16.00 години з перервами на 20 хвилин через кожні 1,5 години роботи. Зміни часу початку і закінчення засідань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

  5. В необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

 

 

 

Стаття 2.5.Підготовка питань на розгляд сесії.

1. Проект порядку денного сесії готується сільським головою за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій    сільської ради. Питання на розгляд ради можуть бути внесені сільським головою.

2. До порядку денного кожної сесії включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень, про депутатські запити.

3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться сільському голові або секретарю сільської ради не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиція подається з супровідною запискою і проектом рішення ради.

4. Пропозиції після реєстрації разом з іншими матеріалами при необхідності передається у відповідні комісії ради згідно їх функціо­нальною спрямованістю. При цьому встановлюється строк для розгляду їх в комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого запитання та проекту. про   що повідомляється автору.

5. Комісія розглядає пропозицію та проект на своєму засіданні з запрошенням її автора, а при необхідності, з залученням спеціалістів з обговорюваного питання. Висновки комісії повинні обов’язково мати обгрунтування щодо доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення з запропонованого питання, у якому викласти альтернативні варіанти спірних положень.

У випадку невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства він повертається автору із зазначенням мотивів повер­нення.

6. Проекти, які передбачають нові видатки з бюджету сільської ради подаються також на розгляд комісії з питань бюджету.

7. З урахуванням висновків комісій сільський голова приймає рішення про включення питань до проекту порядку денного сесії, про що видає розпорядження.

8.Термінові   питання можуть вноситись в порядок денний під час сесії за рішенням ради.

9. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимоги цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів,присутніх на засіданні.

10 . Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 2.6. Порядок розгляду питань на сесії.

1. На початку чергової сесії до обговорення питання про порядок денний сільський голова або секретар сільської ради в письмовій або усній формі інформують депутатів про стан справ на території сільської ради та з інших питань та відповідають на запитання депутатів. Дебати з цих повідомлень не відкриваються. На питання і відповіді відводиться не більше 20 хвилин.

2. Час, який надається для доповіді з питання порядку денного сесії, не може бути більше 20 хвилин, співдоповіді - 7 хвилин і заключного слова – 7 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин, для повторних виступів у дебатах, виступах з порядку

ведення, з мотивів голосування також для внесення пропозицій,

пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів - до 3 хвилин.

           3.  Для надання слова на більш тривалий час ніж встановлено п.2 цієї статті рада приймає процедурне рішення без дебатів. У разі необхідності головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого   за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити йому час для виступу.

4. 3апис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання сесії письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви.

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу також у випадку усного звернення депутата або іншої особи,якщо в цьому є потреба.

На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі  їх заяв.

У разі відсутності  депутата в момент надання йому слова вважається,що він відмовився від виступу.

З одного питання депутат може виступати не більше 2 разів не враховуючи випадків щодо порядку ведення засідання.

Слово для довідки, відповіді на запитання   або надання пояснень може бути, а щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування повинно бути надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи  виступаючого.

5. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Якщо з витоком  часу, відведеного для дебатів, більше І/3 загального складу ради наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов'яза­ний надати слово не більше як трьом депутатам.

Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не змогли їх проголосити у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо були подані відразу після закінчення сесії.

6.  3апитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять у письмовій або усній формі, відповіді на них даються зразу після доповіді або співдоповіді  спочатку на письмові запитання, а потім на усні.

7. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і номер виборчого округу.

Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі  таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їх неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавля­ється олова. При цьому подальша промова виступаючого в протокол не записується. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передано до комісії з питань депутатської діяльності і етики. Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку,якщо він відхиляється від теми,головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити,закінчити виступ або дотримуватись теми обгово­рюваного питання.

8. В кінці кожного дня засідання відводиться 20 хвилин для заяв і  запитань депутатів,визнання звернень депутатів депутатськими запитами, відповідей посадових осіб на запитання депутатів. Для оголошення звернень депутатів відводиться до 3 хвилин кожному, для відповідей на запити і запитання депутатів - до 5 хвилин. Дебати по заявах депутатів не відкриваються.

 

     Стаття 2.7. Обговорення проектів рішень.

1. Рішення сільської ради не повинні суперечити Конституції України і  чинному законодавству.

2. Рішення сільської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення допускається лише у випадках, передбачених Регламентом та рішенням ради.

3. Розгляд проектів рішень може здійснюватися в двох читаннях. Кожен проект має містити інформацію про його ініціатора, назву комісії, якій була доручена підготовча робота з цього документу, авторів, які розробили винесений на розгляд проект.

4. При першому читанні  проекту рада заслуховує доповідь ініціатора, співдоповіді ініціаторів альтернативних проектів /якщо такі є/ співдоповідь комісії,обговорюються основні положення проекту, розглядаються пропозиції комісій і депутатів.

За результатами першого читання на пленарному засіданні рада більшістю голосів від загального складу ради приймав запропонований проект рішення за основу або відхиляє його.

У разі внесення альтернативних проектів рада на пленарному засіданні одночасно обговорює їх у першому читанні і приймає рішення про те, який з проектів, що обговорюються взяти за основу для підготовки до другого читання або доручає головній комісії чи спеціально редакційній комісії разом з ініціаторами об"єднати внесені проекти в один і винести його на друге читання.

Пропозиції , поправки, зауваження до проекту подаються у пись­мовій формі до головної або створеної редакційної комісії.

Під час першого читання рада має право визнати обговорюваний проект таким,що потребує поправок, або про внесення поправок до проекту під час першого читання без додаткового його доопрацювання у комісіях і прийняти його, не переходячи до другого читання.

5. Головна або редакційна комісія розглядає внесені поправки і готує проект рішення для розгляду у другому читанні.

Доопрацьований проект рішення виноситься на розгляд ради головою комісії,а бо автором.

У другому читанні кожна поправка обговорюється окремо. Якщо пропонується кілька поправок до однієї статті проекту  то спочатку обговорюються і  голосуються ті з них,прийняття чи відхилення яких дозволить вирішити питання про інші поправки.

Під час обговорення поправок спочатку слово надається доповідачу,  потім - авторові поправки /якщо комісія не рекомендує поправку для прийняття/ або одному з депутатів, який виступає проти прийняття поправки / у випадку рекомендації комісії для її прийняття/. На цьому дебати з поправки закінчуються.

За вимогою більше І/3 від загального складу ради може бути встановлено конкретний час обговорення або визначено кількість виступаючих по кожній чи окремій поправці.

У випадку,коли до статті проекту рішення, прийнятого в першому читанні, поправок не надійшло і  головна або редакційна комісія не внесли до неї змін, то стаття вважається прийнятою у другому читанні і в цілому без голосування.

Якщо головна або редакційна комісія сама внесла поправки і/або/ рекомендує частину поправок до статі проекту до прийняття, то на голосування спочатку ставляться запропоновані комісією поправки, а потім ті, яких вони не підтримали. Після цього кожна стаття з прийнятими поправками ставиться    на голосування в цілому, а потім на голосування в цілому ставиться весь проект рішення.

Якщо до статті проекту рішення надійшли поправки, але комісія не рекомендує їх для прийняття, то кожна поправка ставиться на голосування окремо.

Стаття 2.8. Прийняття рішень.

                     1. Рішення сільської ради /крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті/окремо/ вважаються прийнятими, якщо після їх

обговорення за них проголосувала більшість від загального складу ради.

                   2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо перед­бачених у Регламенті і законодавстві.

                   3.Рішення сільської ради приймаються відкритим нефіксованим, /поіменним/ голосуванням та таємним голосуванням.

    4. Рішення ради нормативно-правового характери набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення,якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

                5. Поіменне голосування проводиться за вимогою не менше як І/3 від загального складу ради, його результати за рішенням ради можуть бути оприлюднені.

                6. 3а рішенням ради таємне голосування може проводитись шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією,обраною радою.

                7.  Рішення про обрання,призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів у раді приймаються у порядку, передбаче­ному чинним законодавством.

               Рада може прийняти рішення про голосування щодо кандидатур за списком,якщо інше не передбачене законодавством.

Стаття 2.9. Дисциплина та етика пленарних засідань

1. На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій.  Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

                2. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

                3. Якщо виступаючий перевищує час,відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після   двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора яка виголошена після позбавлення його слава, не заноситься до протоколу засідання.

                4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні  з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці  обговорення, але до голосування.

               5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і  закликає до порядку.

               6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий може оголосити або закрити засідання.

Стаття 2.7. Протокол сесії

               1. Засідання сесії сільської ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює  секретар сільської ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідань сесії, кількість депутаті в, при сутніх на засіданні; питання порядку денного,винесені на розгляд сесії; всі винесені на голосування питання і пропозиції; повні результати голосування та прийняті рішення.

           2. У разі допущення у протоколі неточностей, тощо, депутат може протягом 3 днів після оформлення протоколу сесії подати на них зауваження на ім’я головуючого на засіданні.

           3. Запис виступів на засіданні ради зберігається до наступної чергової сесії.

           4. Протокол сесії підписується головуючим на засіданні.

 

РОЗДІЛ  З.   ДЕПУТАТИ,  ПОСАДОВІ  ОСОБИ   РАДИ,

ОРГАНИ   РАДИ,  ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Стаття 3.1.Депутати.

           1. Порядок діяльності депутатів у раді та її органах визначається законодавчими актами,зазначеними у статті І.І.

           2. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на

засіданнях ради та її органів,на яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в означених випадках депутат письмово або в іншій зручній для нього формі з зазначенням причин,завчасно повідомити про це сільського голову, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії голову цієї комісії у тому ж порядку.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради, або засідань постійних комі сій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів сільська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому порядку.

3. Депутат не може не брати участь у голосуванні, за винятком випадків якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

4. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії,  несумісні з правилами депутатської етики,радою до нього, за висновком комісії з питань депутатської діяльності та етики,можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, попередження з повідомленням населенню, а у разі систематичного порушення норм етики і моралі - звернення до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.

5. Компенсація заробітної плати депутату сільської ради за час виконання ним депутатських повноважень здійснюється за рахунок бюджету сільської ради з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

 

Стаття 3.2. Депутатські фракції та групи

 

     1. Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.
     2. Депутатські фракції формуються  на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради.
    3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
    4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
   5. Депутатські фракції і групи формуються не менше як 3 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.
    6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
    7. Депутати  Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.
    8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
    9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

 

Стаття 3.3. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

 

    1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

    2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.
    3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.
    4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім'я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів  Ради.

 

 

Стаття 3.4. Права депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує сільська Рада.
    2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.
    3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.
   4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

 

Стаття  3.5. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

1.  Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

2.             Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

 

Стаття 3.6. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.
    2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Стаття З.7.Сільський голова

1.  Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською територіальної виборчою комісією на пленарному засіданні ради про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи,крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

3. Сільський голова є підзвітним,підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

4. Сільський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами не рідше одного разу на рік. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 3.8. Секретар сільської ради

1. Секретар сільської ради обирається радою відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за пропозицією сільського голови з числа депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських , засадах /крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар сільської ради за рішенням ради здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

4. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради.

Стаття 3.9. Заступник сільського голови

              1. Заступник сільського голови призначається за пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

             2. Заступник сільського голови не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

             3. Повноваження заступника сільського голови сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 3.10. Порядок дострокового припинення повноважень депутата.

1. Повноваження депутата сільської ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст.3 Закону України"Про статус депутатів місцевих рад ”  п.5 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ”. Повноваження депутата сільської ради можуть бути достроково припинені також у зв’язку з особистою заявою депутата про складення депутатських повноважень:

-       з набранням чинності щодо нього обвинувачувальним вироком суду, за
яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням
волі;

-       з припиненням ним роботи на території сільської ради у випадку
постійного проживання за її межами;

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата,яке-попередньо розглядається у комісії з питань депутатської діяльності, яка подає свої висновки з цього питання до ради.

3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата,яке доводить до сільської виборчої комісії для вирішення нею питання про проведення виборів депутатів замість тих,які вибули.

РОЗДІЛ 4.  КОМІСІЇ   РАДИ

Стаття 4.1. Постійні комісії ради.

1. Повноваження та порядок утворення постійних комісій сільської ради визначаються ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Завдання і компетенція постійних комісій визначаються Положенням та цим Регламентом, а також рішенням сільської ради.

2. Порядок діяльності постійних комісій визначається законодавством про місцеве самоврядування.

  3. Постійні комісії сільської ради утворюються з числа депутатів
ради на першій сесії сільської ради нового скликання на строк її
повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної
комісії визначається сільською радою і не може встановлюватись менше
5 депутатів.                                                                                                     

4. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобраний персональний склад.

5. Голови постійних комісій обираються радою за поданням голови ради. Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою за його заявою; за ініціативою голови ради; рішенням відповідної постійної комісії, прийнятому на її засіданні /при голосуван­ні іншого члена комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії; за вимогою не менше третини депутатів від загального складу ради.

6. Персональний склад членів постійних комісій сільської ради обирається окремо або за списком всіх комісій без дебатів.

Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

7. До складу постійних комісій не може бути обраний сільський голова та секретар сільської ради.

8. Про утворення постійних комісій,обрання їх голів та персонального складу їх членів рада приймає відповідні рішення.

Стаття 4.2. Порядок організації роботи комісії ради.

1.Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

2. 3асідання комісії, як правило проводиться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.

3. 3а результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання - передаються до архіву. Діловодство комісії забезпечує її голова та секретар.

4. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.

5. 3а розпорядженням сільського голови кожній постійній комісії для проведення засідань надається приміщення, створюються інші необхідні умови для її діяльності.

 

Стаття 4.3.Тимчасові контрольні комісії ради.

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого само­врядування .

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 4.4. Лічильна комісія.

1. Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного голосування шляхом подачі бюлетенів і визначення його результатів.

2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться лише відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати,кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

РОЗДІЛ  5. ЗДІЙСНЕННЯ   РАДОЮ  ТА  її  ОРГАНАМИ  КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ  І   ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 5.І. Контроль за виконанням рішень сільської ради.

1.Сільська рада безпосередньо або через створені нею постійні та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень

у відповідності  з Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування, цим Регламентом.

2.Контроль за виконанням рішень ради організує сільський голова. Питання про хід виконання рішень ради включається до порядку денного кожної сесії.

3.Рішення сільської ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну комісію ради. Рішення одразу після прийняття але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії передаються до відповідних комісій.

Постійна комісія щомісячно на своєму засіданні розглядає питання про виконання цих рішень,надає інформацію про це сільському голові.

Стаття 5.2. 3дійснення сільською радою контрольних функцій

відносно органів і посадових осіб.

           1. Виконавчий комітет сільської ради підзвітний сільській раді у виконанні програм соціально-економічного  розвитку бюджету сільської ради, а також у частині повноважень,делегованих сільською радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

           2. Після заслуховування звіту виконавчого комітету сільська рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення сільська рада приймає відповідне рішення.

Стаття 5.3.Розгляд депутатських запитів

           1. Депутати сільської ради згідно з законодавством про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих ради мають право звернутись із запитом до керівників ради та її  органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих, або зареєстрованих на території сільської ради, а також до сільського голови з питань, віднесених до відання ради.

Порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавст­вом та цим Регламентом.

          2. Звернення депутата до посадових осіб, вказаних у п.1 статті, з вимогою вирішити питання, дати офіційно роз'яснення або викласти

позицію з питань їх компетенції визначається депутатським запитом у випадках,коли воно стосується питань,які мають суспільне значення і належать до відання ради.

Рішення про визнання звернення депутата депутатським запитом приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів. Рада може доручити відповідній постійній комісії розглянути та підготувати проект рішення з депутатського запиту.

3. Текст запиту доводиться до відповідного органу або посадової особи,до яких його звернуто,сільським головою,який одночасно повідомляє їх про обов'язкове надання на нього відповіді у встановлений радою строк.

4. Рада розглядає відповідь на депутатський запит на пленарному засіданні,з депутатського запиту може проводитись обговорення і приймається рішення. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватись особа, до якої було зроблено запит.

РОЗДІЛ 6.  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

1. Виконавчий комітет сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне,аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

2. Виконавчий комітет утворюється сільською радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються сільською радою за поданням сільського голови.

3. Виконавчий комітет сільської ради за посадою очолює сільський голова.

4. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Переглядів: 144
Дата публікації: 13:57 10.12.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада