Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

Рішення УІІ сесії УІІ скликання від 17.06.2016

Поділитися новиною:

Рішення УІІ сесії УІІ скликання від 17.06.2016

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна

                                                                       

                                                         УКРАЇНА

                                      КУРИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        УІІ  СЕСІЯ     УІІ  СКЛИКАННЯ

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

17  червня  2016  року                                                                №  101

 

Про    затвердження  Положення

про конкурсний  відбір суб’єктів

оціночної   діяльності для  здійснення

незалежної оцінки майна

 

 

 

           Відповідно до статті 26 п.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження сільського голови від 01.06.2016 року  № 68 «Про створення конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна»,

                                                                                                       Сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної   діяльності для  здійснення  незалежної оцінки майна.(додається)

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку( голова комісії Самков В.Б.)

 

 

 

   Курилівський сільський голова                                             В.В.Серпокрил

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням VII сесії VII скликання Курилівської   сільської  ради   від  17.06.2016 року  № 101

 

Положення

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна

 

          1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) у випадках, коли замовником незалежної оцінки майна виступає Курилівська сільська рада  і у інших випадках, визначених законодавством.

          2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

          суб’єкти оціночної діяльності – зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”; 

          претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Курилівської сільської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

          учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають вимогам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

          конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

          конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

          підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

          3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), склад якої затверджено розпорядженням сільського голови.

          4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

          - скликає засідання комісії;

          - головує на засіданнях комісії;

          - дає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

 

 

          - організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

          -  представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

          5. Секретар комісії:

          - забезпечує виконання доручень голови комісії;

          - готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

          - оформляє протоколи засідань комісії.

          6. На період довготривалої відсутності голови комісії та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії.

          7. До повноважень комісії належать:

          -   підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

         - підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

          - розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності пункту 10 цього Положення;

          - повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

          До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

          8. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

          - відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;

          - досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

          - переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

          - письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом  оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

          - у разі необхідності – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

 

Підготовка до проведення конкурсу

          9. З метою публікації умов конкурсу інформацію про об’єкт оцінки

для визначення вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району /мета проведення незалежної оцінки,  назва об’єкта оцінки

 місцезнаходження об’єкта оцінки.

          10. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:

          - дату, час і місце проведення конкурсу;

          - відомість про об’єкт оцінки згідно з додатком 1  до цього Положення;

          - кінцевий термін подання документів;

          - термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

          - перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

          - кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

          - місцезнаходження комісії, контактні телефони.

          11. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті “Вісник Куп’янщини” за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. 

          12. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

          До підтвердних документів належать:

          - заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення);

          - копія установчого документа претендента;

          - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

          - письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

          - копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

          - інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

          Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,  а також терміну їх виконання, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

          13. Конкурсну документацію слід подавати до комісії  за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

         

          14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

Порядок проведення конкурсу

          15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

          16. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

          17. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформацію про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

          18. Під час вибору переможця конкурсу враховується:

          - кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

          - досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

          - досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;

          - запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

          - кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах;

          - кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна, укладених районною радою із зазначеним учасником конкурсу та причини такого невиконання;

          - кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна, укладених з районною радою та з іншими замовниками за підсумками попередніх конкурсів.

          19. Рішення комісії приймається шляхом голосування.

          Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то голос голови комісії визнається вирішальним.

          Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки.         

          20. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість  підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.          

          21. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу у випадку його відмови від виконання робіт за договором.

 

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

          22. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

          23. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

 

IНФОРМАЦIЯ

про об'єкти оцінки (для визначення вартості  майна)

 

Мета проведення незалежної оцінки _____________________________________________________________________________________________________

 

Назва установи ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження установи ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса)

 

____________________________________________________________________

(телефон, факс)

 

Найменування та кількість об’єктів, які необхідно оцінити________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Балансова залишкова вартість об’єктів оцінки__________________________________________________________

Станом на_______________________________________________________

                                               (за останній звітний період) 

 

 

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)_______________

 

 

Запланована дата оцінки (за необхідності)______________________________

 

Особа, відповідальна за подання інформації

_____________    ___________________________

      (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

 

Реєстраційний № __________                 „___” _________ 20___ р.

(дата реєстрації заяви)

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які залучатимуться до проведення оцінки  майна

 

Заявник _____________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник ____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

 

Iдентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер

 (для фізичної особи) _________________________________________

 

Місцезнаходження ____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

(телефон, факс)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)

 

 

___ ___ 20__                                                               _____________________

(дата заповнення заяви)                                              (підпис керівника)

 

                                                                                                       М.П.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Додаток 3

                                                                         до Положення про  конкурсний

                                                                         відбір суб‘єктів оціночної діяльності

                                                                         (пункт 6 розділу V)

 

Послідовність визначення переможця конкурсу за основними критеріями

                             

 Визначення переможця конкурсу здійснюється в такій послідовності.

  1. Під час обрахування кількості балів за критерієм, зазначеним в абзаці третьому пункту 6 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075 (далі – Положення) враховуються такі чинники:

1) за наявність у складі учасника конкурсу не менше одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна становить:

не менше 5 років (для оцінки об’єктів у матеріальній формі або проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок) - зараховуються 40 балів. За кожного наступного оцінювача такої кваліфікації додається 2 бали. Найбільша кількість балів за всіх додаткових оцінювачів не може перевищувати 10;

не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав                                                                                                                                    на об’єкти інтелектуальної власності) - зараховуються 40 балів. За кожного наступного оцінювача такої кваліфікації додається 2 бали. Найбільша кількість балів за всіх додаткових оцінювачів не може перевищувати 10.

У разі відсутності у складі учасника конкурсу оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та (або) вищезазначеним вимогам до загального стажу професійної діяльності з оцінки майна, бали не зараховуються;

2) за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу, з оцінки хоча б одного подібного до об’єкта оцінки об’єкта зараховуються 30 балів. За кожний додатковий об’єкт додається 1 бал. Максимальна кількість балів за всі додаткові об’єкти не може перевищувати 10. У разі відсутності досвіду бали не нараховуються;

3) за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу, з оцінки об’єкта оцінки (у тому числі для інших цілей, ніж зазначено в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу) зараховуються 30 балів. У разі відсутності досвіду бали не зараховуються.

 

2. Під час обрахування кількості балів за критерієм, наведеним в абзаці четвертому пункту 6 розділу V Положення, враховується інформація, що міститься в автоматизованій підсистемі "Рецензент" автоматизованої системи "Оцінка" Фонду.

Звітами про оцінку майна, що за результатами рецензування отримали негативну рецензію, є звіти, що згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, класифікуються як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та (або) непрофесійними і не можуть бути використані.

У разі відсутності відомостей про наявність в учасника конкурсу таких звітів про оцінку майна попередньо зараховані йому бали не зменшуються.

У разі наявності інформації про складені учасниками конкурсу звіти про оцінку майна, за результатами рецензування яких отримані негативні рецензії, попередньо нараховані учаснику конкурсу, що склав мінімальну кількість таких звітів, бали зменшуються на 20. Якщо інші учасники конкурсу мають більшу кількість звітів про оцінку майна, за результатами рецензування яких отримані негативні рецензії, попередньо нараховані їм бали зменшуються на 20 та додатково на 5 за кожний звіт про оцінку майна, що перевищує мінімальну кількість таких звітів у одного учасника.

 

3. Під час обрахування кількості балів за критерієм, наведеним в абзаці п’ятому пункту 6 розділу V Положення, враховується таке:

у разі наявності інформації хоча б стосовно одного невиконаного на дату проведення конкурсу договору про виконання робіт з оцінки, укладеного між учасником конкурсу і органом приватизації, рішенням якого створено комісію, попередньо зараховані учаснику конкурсу бали зменшуються на 10;

у разі відсутності відомостей про те, що на дату проведення конкурсу учасник конкурсу має невиконані договори про виконання робіт з оцінки, укладені між учасником конкурсу і органом приватизації, рішенням якого створено комісію, попередньо зараховані йому бали не зменшуються.

 

4. Обрахування кількості балів за критерієм, наведеним в абзаці  шостому пункту 6 розділу V Положення, здійснюється таким чином:

1) розраховується середнє арифметичне значення конкурсних пропозицій вартості робіт з оцінки (Цшляхом:

виключення максимального та мінімального показників вартості, у тому числі якщо є декілька однакових максимальних або мінімальних значень, крім випадку, коли у конкурсі беруть участь лише два учасники;

визначення середнього арифметичного показника вартості серед тих значень, що залишилися;

2) учаснику конкурсу, конкурсна пропозиція вартості робіт з оцінки якого дорівнює середньому арифметичному значенню, зараховується максимальна кількість балів – 70. Усім іншим учасникам конкурсу за їх пропозиції щодо вартості робіт з оцінки зараховується відповідна кількість балів за результатом проведеного за такою формулою розрахунку:

Б

      де Б – кількість балів, що зараховуються учаснику конкурсу за конкурсну пропозицію за критерієм «Запропонована учасником конкурсу вартість робіт з оцінки»;

      Ц – запропонована вартість робіт з оцінки;

      Ц – середнє значення конкурсних пропозицій вартості робіт з оцінки; 

     ││ – позначення математичного символу модуля числа.

Результати розрахунків округлюються до другого знака після коми за правилами математичних обчислень;

3) однакові пропозиції учасників конкурсу отримують однакову кількість балів.

 

5. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма основними критеріями бали підсумовуються. Учасник конкурсу, який у підсумку набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем, за винятком випадків, передбачених пунктом 7 розділу V Положення.

 

Приклади обрахування балів за критерієм, зазначеним в абзаці  шостому пункту 6 розділу V Положення, наведено в таблицях 1 - 3.

 

                                                                                                                                                                  Продовження додатка 5

Приклад розрахунку 1.

У конкурсному відборі беруть участь сім учасників.

Таблиця 1

№ з/п  учасників конкурсу

1

2

3

4

5

6

7

Конкурсні пропозиції щодо вартості робіт з оцінки (Ц),

тис. грн

10,00

12,00*

9,60

8,50

7,30*

10,30

11,10

Середнє значення конкурсних пропозицій щодо вартості робіт з оцінки (Ц),

тис. грн

 

 

Розрахунок кількості балів

Зарахована учаснику конкурсу кількість балів

 

 

69,29

 

 

55,15

 

 

67,88

 

 

60,10

 

 

51,62

 

 

67,17

 

 

61,52

__________

* Мінімальне і максимальне значення пропозиції вартості виконання робіт з оцінки.

 

Приклад розрахунку 2.

У конкурсному відборі беруть участь три учасники.

 

               Таблиця 2

№ з/п учасників конкурсу

1

2

3

Конкурсна пропозиція щодо вартості робіт з оцінки (Ц), тис. грн

10,00

12,00

9,60

Середнє значення конкурсних пропозицій щодо вартості робіт з оцінки (Ц), тис. грн

10,00

Розрахунок кількості балів

учаснику конкурсу, конкурсна пропозиція  щодо вартості робіт з оцінки якого дорівнює середньому арифметичному значенню, зараховується максимальна кількість балів

 

 

 

 

Зарахована учаснику конкурсу кількість балів

70,00

56,00

67,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад розрахунку 3.

У конкурсному відборі беруть участь два учасники.

Таблиця 3

№ з/п учасників конкурсу

1

2

Конкурсна пропозиція щодо вартості робіт з оцінки (Ц), тис. грн

10,00

7,00

Середнє значення конкурсних пропозицій щодо вартості робіт з оцінки (Ц), тис. грн

 

Розрахунок кількості балів

Зарахована учаснику конкурсу кількість балів

57,65

57,65

 

Додаток 4
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності         (пункт 3 розділу III)

 

Інформація про претендента

________________________________________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

  1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №_______________________________________________

  1. Наявність документів, передбачених статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»

___________________________________ від ____________ №_________________

         (назва документа)

  1. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

Дозвіл виданий _________________________________________________ від __________________ №______________________________

                            (найменування або прізвище, ім’я, по батькові претендента, що має дозвіл)

    4. Наявність оцінювачів, що мають відповідної форми допуски до державної таємниці

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма допуску

Дата видачі допуску

№ допуску

 

 

 

 

 

  1. Наявність оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 4

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

 ** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

  1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3.  Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності        2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).                   2.2.  Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

  1. Наявність оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).             2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

 

 

 

Продовження додатка 4

  1. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з претендентом і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

* Розглядається як письмова згода.

 

 

  1. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що додатково залучаються претендентом до експертної грошової оцінки земельної ділянки і до підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розглядається як письмова згода.

 

  1. Наявність інших фахівців, що залучаються претендентом до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа

Ким виданий документ

Дата видачі і номер  документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 4

10. Інша інформація, що зазначається претендентом, згідно з абзацами другим, третім пункту 4 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності            

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо  досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

 

 

 

 

 

 

«____» ___________________________20____ року

                                                                                                                                                                                        

                                __________________________

М.П. (за наявності)                              (підпис)

 

                                                                                                                                                                  Додаток 5

                                                                                                                                                                                                                 до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

(пункт 10 розділу V)

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  для виконання робіт з оцінки  ______________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

№ з/п учас-ника кон-курсу

Най-мену-вання учас-ника кон-курсу

Реквізити сертифі-ката суб'єкта оціночної діяль-ності

Основні критерії визначення переможця конкурсу

Додаткові критерії визначення переможця конкурсу

Усього, балів

Досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах із учасником конкурсу

вартість виконан-ня робіт, грн/балів

наявність зауважень до практичної оціночної діяльності, кількість звітів/балів

наявність невиконаних робіт з оцінки, кількість/

балів

разом за основни-ми критері-ями, балів

строк вико-нання робіт, днів

кількість оцінювачів, які є членами саморегулів-них організацій оцінювачів,  осіб

кількість оцінювачів, які мають документи, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності, осіб

разом за додат-ковими крите-ріями, балів

кількість оцінювачів, осіб/балів

підтверджений документально досвід оцінки подібного майна, кількість об'єктів/балів

підтвердже-ний документаль-но досвід оцінки об'єкта оцінки, так або ні/балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середнє значення ціни виконання робіт з оцінки, грн

 

 

                                   

                       

                        Голова комісії     _____________              ___________________________________

                                                          (підпис)                                                                     (прізвище, ініціали)

                        Члени комісії:      _____________              ___________________________________

                                                          (підпис)                                                                      (прізвище, ініціали)

                                                                          ____________________                          _____________________________________________________

                                                                                      (підпис)                                                                        (прізвище, ініціали)

 

«____» ____________  20_____ року

  

Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/8483 | Переглядів: 361Дата публікації: 16:45 17.06.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада